بیشتر از هر چیز در زندگیم اشتباه کرده ام

اشتباهات بزرگ

اشتباهات جبران ناپذیر

اما خدا در هیچ اشتباهی از رگ گردنم دورتر نشد

همیشه همان جای همیشگی نشسته بود تا از ترس تنهایی برگردم

*

هر روز با دقت زندگی می کنم و به همه چیز دقیق نگاه می کنم. اگر تجربه ای بود می ریزم توی خورجین قلمم و می آورم با شما قسمت می کنم :)